გაძლიერებული Ms Excel 2013 (Intermediate)

კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი

კურსი მოიცავს: 8 საათს (4 – 2 საათიანი მეცადინეობა); მეცადინეობები ჩატარდება: შუა კვირის დღებში საღამოს საათებში

ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 4 მსმენელი

ღირებულება: 300 ლარი

ტესტირების საფუძველზე კურსის ბოლოს  გაიცემა  სერთიფიკატი

სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება პერსონალური კომპიუტერით. მასალის ახსნა ხორციელდება პროექტორის დახმარებით.

 

კურსი მსმენელებს შეასწავლის Microsoft Excel 2013-ის ფუნქციებსა და შესაძლებლობებს. თქვენ დაეუფლებით სხვადასხვა სახის დოკუმენტებთან მუშაობის უნარ – ჩვევებს და გაეცნობით პროგრამის გამოყენების მეთოდებს.

 

კურსის წინაპირობები

 სასურველი შედეგების მისაღებად მსმენელს მოეთხოვება ფლობდეს კომპიუტერთან მუშაობის ელემენტარულ უნარ – ჩვევებს და გააჩნდეს  Excel-ის საბაზისო/ელემენტარული ცოდნა.

 

სასწავლოპროგრამების აღწერილობა:

 

 • პროგრამა Excel 2013 დანიშნულება და შესაძლებლობების აღწერა. ინტერფეისი. სხვადასხვანაირ მონაცემთა შეტანა. დავთრები. მონიშვნა. Sheet-ებთან მუშაობა.ხედვის რეჟიმები. უჯრედის რეგულაცია. შენახვა. პაროლის დადება.
 • სტრიქონი, სვეტის შევსება. ფორმულა. მისი რედაქტირება. მათემატიკური ოპერაციები. მიმართვები. ფარდობითი და აბსოლუტური მნიშვნელობები; სიმბოლოთა დაფორმატება. სორტირება. ძებნა.
 • ცხრილები. დიაგრამები. შერეული ტიპის დიაგრამები და გრაფიკები; მონაცემთა კონსოლიდაცია;
 • სტატისტიკური ფუნქციები:AVERAGE, AVERAGEIF, AVERAGEIFS,COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS,MAX, MIN
 • მათემატიკური ფუნქციები :    SUM, SUMIF, SUMIFS, POWER, PRODUCT, ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, EVEN, ODD,INT, MOD, QUOTIENT, ABS, COMBIN, TRUNC, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, SUBTOTAL). ფილტრაცია. სტრიქონ/სვეტის გაყინვა.
 • თარიღის ფუნქციები:TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, DATE, DATEDIF, DATEVALUE, TIMEVALUE, HOUR, MINUTE, SECOND, TIME,WEEKDAY, WEEKNUM, EOMONTH, NETWORKDAYS.INTL, WORKDAY.INTL
 • ლოგიკური ფუნქციები: IF,  IFERROR, ჩადგმული IF–ები. AND და OR ფუნქციებთან კომბინაციები;
 • ტექსტური ფუნქციები: TEXT, VALUE, EXACT, Mid, Search, Find, Len, Left, Right, Concatenate, Upper;
 • პირობითი დაფორმატება – Conditional formating. ავტოსიები, მათემატიკური და გეომეტრიული პროგრესიები;
 • ტექსტის განაწილება სვეტებში.
 • ინფორმაციული ფუნქციები:  ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISEVEN, ISODD;
 • თარიღის ფუნქციები: (Date, Today, Day360, Month, Weekday, Networkday, Now, time);
 • ფინანსური ფუნქციები: (Pmt, Nper, Rate, PV, FV). ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლა;
 • ცხრილებისა და სიების დათვალიერება – დამუშავება: Lookup & Reference (Vlookup, Hlookup, Index, Match), Hiperlink (შემაჯამებელი ცხრილების და დიაგრამების აგება), PivotTable, PivotChart (დინამიური ცხრილები და მათი დიაგრამები);

მასალის ათვისება პრაქტიკული ამოცანების საფუძველზე. მსმენელებს ეძლევათ კონკრეტული დავალებები.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.