კითხვა-პასუხი

ორგანზაციამ შეიძინა საქონელი, რომელიც გადასცა საჩუქრად არათანამშრომელ ფიზ. პირს (ან იურიდიულ პირს). უნდა დავბეგროთ თუ არა ოპერაცია მოგების გადასახადით? და რა გატარებები უნდა გაკეთდეს.
✅კითხვიდან შინაარსიდან გამომდინარე (რადგან გაცემული საჩუქრის მოგების გადასახადით დაბეგვრაზეა საუბარი) , ვივარაუდებთ, რომ საქმე გვაქვს არა ორგანიზაციასთან , რომელთათვისაც მოგების გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმი არ შეცვლილა, არამედ “საწარმოსთან”, რომლებიც 2017 წლის 1 იანვრის შემდეგ იბეგრებიან “ახლებური” მოგების გადასახადით (ე.წ. “ესტონური მოდელის” მიხედვით). ასევე ვივარაუდებთ, რომ საჩუქრის მიმღები არ არის არც სსიპ და არც საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაცია.
      ფიზ. პირისათვის, რომელსაც არა აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, კალენდარული წლის განმავლობაში 1000 ლარს ზემოთ გადაცემული უსასყიდლო ქონების ღირებულება იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით სსკ 154-ე მუხლის 1 – “მ” პუნქტის მიხედვით და არ დაიბეგრება მოგების გადასახადით, რადგან სსკ 98/3 მუხლის მე-3 ნაწილის “ბ” პუნქტის თანახმად “ბ) უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა ან ფულადი სახსრების გადაცემა, რომელიც ამ კოდექსის 154-ე მუხლის შესაბამისად დაბეგრილია გადახდის წყაროსთან”, არ იბეგრება მოგების გადასახადით, თუ ზემოთ აღწერილ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე, არათანამშრომელი ფიზიკური პირისათვის ან იურიდიული პირისათვის გადაცემული საჩუქარი იბეგრება საჩუქრის საბაზრო ფასიდან (აღვნიშნოთ პირობითად X) 15 % მოგების გადასახადით სსკ 98/3 მუხლისა და 97-ე ნაწილის თანახმად, ფორმულით  (X:0,85)*15%. მოგების გადასახადის დარიცხვა გატარდება 3310 ანგარიშის კრედიტში, ხოლო დ-ტში იქნება ან 921* ანგარიში, ან ის ანგარიში, რომელზეც ჩამოწერთ გაჩუქებულ საქონელს.
  თუ საწარმო დღგ-ის გადამხდელია, მაშინ საჩუქრად გაცემული საჩუქარი დაიბეგრება დღგ-ითაც (თუ დღგ-გან გათავისუფლებულ საქონელთან არ გვაქვს საქმე). ამ შემთხვევაში, მოგების გადასახადით დაბეგვრის მიზნით, საჩუქრის საბაზრო ფასი  X მოიცავს დღგ-საც.
   მაგალითად, ვთქვათ საქონლის საბაზრო ფასი დღგ-ის ჩათვლით არის 2360 ლარი, თვითღირებულება – 1400 ლარი, საჩუქრის მიმღები არის ინდმეწარმე ან იურიდიული პირი (რომელიც არ არის არც სსიპ და არც საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაცია) და საჩუქრის გადაცემას არ აქვს სარეკლამო დანიშნულება. ამ შემთხვევაში ბუღალტრულ გატარებას ექნება სახე:
დ-ტი   829*    კ-ტი    6110 (6190)   2360=
დ-ტი   6110 (ან  6190)   კ-ტი 3330   360=
დ-ტი   6110 (ან  6190)   კ-ტი  1610   1400=
დ-ტი   829*   კ-ტი  3310  (2360/0,85)*15%=416,47  ლარი.