კონტაქტი

შპს “ააფ-კაპიტალი”, ს/კ 404908597,

ბანკის რეკვიზიტები: სს “საქართველოს ბანკი”, BAGAGE22,     GE90BG0000000345933200

 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 41, სართ. მე-5

ტელ.:   599 25 47 13, (+995)322120595

e-mail: kacharava.nino@yahoo.com, aaf.capital@yahoo.com