მათემატიკა პროგრამა 5-8 კლასი

სწავლის პროცესში გამოყენებული ლიტერატურა თოფურიას წიგნები, ნურკი, ტელიაკოვსკი, რუხაძის დამატებითი სავარჯიშოების კრებული

პროგრამა V-Vl
1.რიცხვის, ციფრის მცნება
2.ნატურალური რიცხვის მცნება
3.რიცხვის თანრიგები
4.შედარება, შედარების ნიშნები
5.ზომის ერთეულები
6.განტოლება
7.წერტილის,წრფის,მონაკვეთის,სხივის,
კუთხის, ტეხილის მცნებები და თვისებები
8.პროცენტი
9.ნაშთიანი გაყოფა
10.რიცხვის გაშლილი ფორმით ჩაწერა
11.პროპორცია
12.ათწილადები
13.წილადები
14.გაყოფადობის ნიშნები
15.ვექტორის მცნება
16.რიცხვითი მიმდევრობა
17.მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა სიბრტეზე
18.გეომეტრიული ფიგურები(დახაზვა,
თვისებები
19.გადანაცვლებადობის, განრიგებადობის,
ნულის, ერთის,შეკრების, ჯგუფდებადობის
თვისებები.
20.დიაგრამა
21.რიცხვის დამრგვალება
22.არითმეტიკული მოქმედებები(თვისებები)
23.კუთხე(სახეები,თვისებები)
24.მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეები
25.ბისექტრისა, მედიანა, სიმაღლე
26. სიმეტრია ღერძის/წრფის მიმართ
27.ცვლადიანი და რიცხვითი გამოსახულება.
28.ციფრის,რიცხვის ლუწობა/კენტობა
29.მარტივი და შედგენილი რიცხვები
30.გამყოფი, ჯერადის მცნება
31.უსგ,უსჯ(პოვნის წესი)

 

პროგრამა Vll-Vlll

 

1.მთელი რიცხვები(მცნება,მოქმედებები
2.შემოკლებული გამრავლების ფორმულები
3.რიცხვითი მიმდევრობა
4.სამკუთხედი(სახეები, ელემენტები
თვისებები)
5.სიმრავლე,ქვესიმრავლე,ცარიელი
სიმრავლე
6.ასახვა, შექცეული ასახვა
7.სამკუთხედის მსგავსების ნიშნები
8.რიცხვის მოდული
9.მონაცემთა ანალიზი და მათი მოცემის
ხერხები
10.სამკუთხედის ტოლობის ნიშნები
11.ტრიგონომეტრი თანაფარდობები
მართკუთხა სამკუთხედში.
12.კოორდინატები სივრცეში
13.N-ური ხარსხის ფესვი, არითმეტიკული
ფესვი
14.თალესის თეორემა
15.კვადრატული,ირაციონალური,
ნამდვილი რიცხვები
16.მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა
17.მრავალკუთხედი(კუთხეების ჯამი)
18.რიცხვის ხარისხი
19.რაციონალური გამოსახულების
გარდაქმის მაგალითები
20.ამოცანების ამოხსნის სხვადასხვა ხერხი
21.სამკუთხედის გარე კუთხე
22.პითაგორას თეორამა
23.მართკუთხა სამკუთხედი(თვისებები)
24.წრეწირის, წრის( სიგრძე, ფართობი)
25.მონაკვეთის შუამართობი
26.პარალელოგრამის. რომბის,კვადრატის
მართკუთხედის, ცილინდრის, ბირთვის,
კონუსის , პარალელეპიპედის( დახაზვა,
თვისებები)
27.პირდაპირპროპორციული და უკუპრო-პორციული სიდიდეები
28.ამოცანების ამოხსნა პროცენტით
29.რიცხვის დაყოფა პროპორციულ ნაწილებად
30.პარალელური გადატანა
31.კოორდინატები წრფეზე,რიცხვითი
შუალედები.
32.წრფივი ერთუცნობიანი განტოლება