მათემატიკა პროგრამა 9-10-11 კლასი

სწავლის პროცესში გამოყენებული ლიტერატურა თოფურიას წიგნები, ნურკი, ტელიაკოვსკი

პროგრამა lX-X
1.წრფივი ფუნქცია(თვისებები)
2.მოქედებები სიმრავლეებზე(ვენის
დიაგრამები)
3.სინუსების, კოსინუსების თეორემა
4.სამკუთხედის ბისექტრისის,პარალელო-
გრამის დიაგონალის თვისებები.
5.წრფივ ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა
6.კვადრატული განტოლება, ვიეტის თეორემა
7.ვექტორი
8.რიცხვითი ფუნქცია(მოცემის ხერხები)
9.ფუნქციის თვისებები
10.ამოცანების ამოხსნა წრფივ ორუცნო-
ბიან განტოლებათა სისტემის გამოყენე-
ბით.
11.რიცხვითი უტოლობები(თვისებები)
12.წრფივი ერთუცნობიანი უტოლობა
13.ამოცანების ამოხსნა ერთუცნობიანი
უტოლობების გამოყენებით.
14.კვადრატული ფუნქცია, კვადრატული
სამწევრი
15.კვადრატული უტოლობა
16.სამკუთხედის და შუახაზის თვისებები
17.სამკუთხედის მედიანების თვისება
18.ფიგურების მსგავსებ
19.პროპორციული მონაკვეთები მართკუთხა სამკუთხედში
20.სიმრავლის კლასებად დაყოფა, სიმრავლეთა დეკარტული ნამრავლი
21.ასახვა, შექცეული ასახვა
22.კვადრატული ფესვის შემცველი
გამოსახულების გარდაქმნა
23.ინტერვალთა მეთოდი
24.მთელი და წილადური განტოლებები
25.ორუცნობიანი განტოლება
26.ორუცნობიანი უტოლობა
27.ამოცანების ამოხსნა წრფივ ერთუცნობიან განტოლებათა სისტემის გამოყენებით.

 

პროგრამა Xl-Xll
1.ამოცანები ფუნქციებზე
2.ფუნქციათა კომპოზიცია
3.რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხი
4.წრეწირში ჩახაზული და შემოხაზული
მრავალკუთხედები
5.მობრუნება
6.ჰომოთეტია
7.გეომეტრიული ალბათობა
8.პირობითი ალბათობა
9.წრფივი ორუცნობიანი განტოლება
10.გეომეტრიული პროგრესია
11.არითმეტიკული პროგრესია
12.ირაციონალური განტოლებები
13.რიცხვის ალგორითმი
14.კომბინატორიკა
15.ნატურალური რიცხვის წარმოდგენა
სხვადასხვა პოზიციურ სისტემაში
16. პარამეტრის შემცველი განტოლებები და განტოლებათ სისტემები
17.ციცლინდრი, კონუსი, სფერო, ბირთვი
(გვერდითი ზედაპირის და სრული ზედაპირის ფართობები)
18.წრეწირი, წრედა მათთან დაკავშირე-
ბული კუთხეებისა და მონაკვეთების
თვისებები
19.მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული
განტოლებები და უტოლობები
20.მოდულის ნიშნის შემცველი განტო-
ლებები და უტოლობები
21.ორუცნობიან უტოლობათა სისტემა
22.მაჩვენებლიანი ფინქციები
23.ლოგარითმულიფუნქციები
24.კუთხის გრადუსული და რადიანული ზომები