მსს ფასს მოკლე კურსი

მსს ფასს სპეცკურსი მხოლოდ “ააფ-კაპიტალის” ყოფილი მსმენელებისათვის.
ტრენერები: აუდიტორული კონცერნი ცოდნისას დამფუძნებლები და აუდიტორები.
დაწყება 20 მაისი,
ჩატარების დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი
დასაწყისი: 19:00 სთ.
ტრენინგი ჩატარდება ონლაინში, პროგრამა Zoom-ით
ლექცია 1. 
20 მაისი, გიორგი ცერცვაძე

21-ე განყოფილება „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები“;

30-ე განყოფილება „ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში“

ლექცია 2. 
25 მაისი, ნიკა ედიბერიძე

23-ე განყოფილება „ამონაგები“

ლექცია 3. 
27 მაისი, ზვიად გიორხელიძე

მე-11 განყოფილება

ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები

ლექცია 4. 
1 ივნისი, ფრიდონ ალშიბაია

მე-16 განყოფილება „საინვესტიციო ქონება“;

25-ე განყოფილება „ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები“

ლექცია 5. 
3 ივნისი, ფრიდონ ალშიბაია

27-ე განყოფილება „აქტივების გაუფასურება“

ლექცია 6. 
8 ივნისი, გიორგი ცერცვაძე

24-ე განყოფილება „სახელმწიფო გრანტები“;

28-ე განყოფილება „დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები“

ლექცია 7. 
10 ივნისი,  ლევან ასანიძე

34-ე განყოფილება „სპეციალიზებული საქმიანობა“

ლექცია 8. 
15 ივნისი, გიორგი ცერცვაძე
მე-20 განყოფილება „იჯარა“
ტრენინგის ღირებულება: 200 ლარი (გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად)
ერთი ორგანიზაციიდან ორზე მეტი მსმენელის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება
დამატებითი ინფორმაცია ტელ: 599 25 47 13