ტესტი საგანში

 

„საბუღალტრო ინფორმაციული ტექნოლოგიები“

1)    შექმენით ახალი ჟურნალი NEW.shp, ფასს-ის მიხედვით   (2 ქულა);

2)   გაატარეთ შემდეგი გატარებები ჟურნალში:

ა) 06.05.2011-ში შპს „კონკორდს“ გავუწიეთ სარეკლამომომსახურება, მომსახურების თანხა 1500 ლარი;    (3 ქულა);

ბ) 05.05.2011-ში კომპანიამ შეიძინა საოფისემაგიდა, რომლის ღირებულებაა 2344 ლარი დღგ-ის ჩათვლით  (3 ქულა);

გ) 31.05.2011-ში დარიცხულიახელფასი, მთლიანი სახელფასო ფონდი 25660 ლარია;  (3 ქულა);

დ) 02.05.2011-ში შპს „ბალისაგან“ შევიძინეთ 5 კგ. ვაშლი, 1 კგ-ის ფასი დღგ-ის ჩათვლით 3 ლარია. (3 ქულა);

ე) „JUNIOR”უცხოურმა კომპანიამ06.05.2011-ში (კურსი 1.65)ჩაგვირიცხა 2000 $ პროდუქციისღირებულების ავანსი. (3 ქულა);

ვ)31.05.2011-ის მდგომარეობით (კურსი 1.67) გადააფასეთ მიღებული ავანსი. (3 ქულა);

3)       29.09.2011-შიგაიყიდა საოფისე მაგიდა 2100 ლარად, მიეცით შესაბამისი გატარება და გამოიანგარიშეთამ ოპერაციიდან მიღებული შედეგი (მოგება/ზარალი)    (5 ქულა);

4)  შეავსეთგასავლის ორდერი: 11.12.11-ში გაბრიაძე გოჩას გაეცა 100 ლარი სალაროდან სამეურნეო ხარჯებისათვის.შევსებული სგო გადაიტანეთ ექსელში და შეინახეთ t1 სახელით   (5 ქულა);

გახსენით ჟურნალი pp.shp და ამ ჟურნალის ბაზაზე გაეცით პასუხი შეკითხვებს:

5)     ა)გამოიანგარიშეთ დებიტორების მიერ ნაღდი სახით გადახდილი თანხები თვეების მიხედვით:  I კვარტალი    II კვარტალი                   III კვარტალი     IV კვარტალი    (4 ქულა);

ბ) გამოიანგარიშეთ გასაყიდად განკუთვნილი საქონლის შესყიდვებიაპრილის თვეში კვირების მიხედვით:

I კვირა  I I კვირა  I I I კვირა  IV კვირა     (4 ქულა);

6)    გამოთვალეთ 2011 წლის განმავლობაში:

ელ. ენერგიის ხარჯი,  საკომუნიკაციო ხარჯი, საწვავის ხარჯი,  ცვეთის ხარჯი,  საიჯარო ხარჯი,    (5 ქულა);

7)     გამოთვალეთ2011 წლის მოგება/ზარალი  (5330 ანგარიშის ნაშთი,ბალანსის რეფორმაცია)    (5 ქულა);

8)     გამოიანგარიშეთ 2011 წლის ქონების გადასახდი  (ქონების გადასახდის საპროცენტო განაკვეთი1%,დაამრგვალეთ მთელ რიცხვამდე).    (5 ქულა);

9)    ა)იანვრის თვის ჟურნალი თავისი გატარებებით გადაიტანეთ Excel-ის ფაილში და შეინახეთ t2 დასახელებით    (3 ქულა);

ბ)Excel-ში გადაიტანეთ თებერვლის თვის ჭადრაკული უწყისი გაშლილი ბრუნვების მიხედვით, ხოლო მოკორესპონდენტო ანგარიშების მაქსიმალური რიგი 1 და შეინახეთt3 დასახელებით     (3 ქულა);

10)   ა)   გამოიანგარიშეთ მატერიალური მარაგების ნაშთი წლის დასაწყისისათვის  და წლის ბოლოსათვის    (2 ქულა) ;

ბ) გამოიანგარიშეთ 1000 ლარამდე ღირებულების ძირითადი საშუალებების ღირებულება     (4 ქულა) .