საქ. საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი

“ააფ–კაპიტალში” მოქმედებს საქ. საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი, ბოლო ცვლილებების გათვალისწინებით

ლექციების რაოდენობა: 18 ( 36 სთ.),

შუალედური ტესტირება: 2

ღირებულება : 550   ლარი (შესაძლებელია ეტაპობრივი გადახდა);

დაწყება: 6 მარტი

ჩატარების დღეები:  სამშაბათი, პარასკევი

დრო:  19:00 სთ.,

ლექციებს კითხულობენ:

 

გიორგი ცერცვაძე (8 ლექცია) – შპს აუდიტური კონცერნი “ცოდნისას” გენერალური დირექტორი,  “აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსების” მთავარი რედაქტორი;

ქეთევან მაკარაძე (10 ლექცია) – შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს მრჩეველი

ლექციებზე წაიკითხება:

 1. გადასახადის სახეები;
 2. ხანდაზმულობა;
 3. რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები;
 4. საქმიანობის სახეები;
 5. ურთიერთდამოკიდებული პირები;
 6. ფასის განსაზღვრის პრინციპები;
 7. გადასახადის გადამხდელი;
 8. თავისუფალი სავაჭრო ზონა;
 9. მუდმივი დაწესებულება, საქმიანობის ადგილი, მართვის ადგილი;
 10. ორგანიზაციის სახეები;
 11. გადასახადის გადამხდელის უფლებამოვალეობები;
 12. გადასახადის დარიცხვა, საგადასახადო შეღავათი, გადასახადის გადახდის ვადა, ზედემეტობის დაბრუნება;
 13. საგადასახადო დეკლარაცია, საგადასახადო დოკუმენტი;
 14. საშემოსავლო გადასახადი, სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები, მიკრო და მცირე ბიზნესი, 1%-იანი და 3%-იანი დაბეგვრის რეჟიმები;
 15. მოგების გადასახადი (2017 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი ), გადასახადის გადამხდელი, დაბეგვრის ობიექტი, საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლები და წყაროს განსაზღვრა;
 16. მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი;
 17. გადასახადისგანგათავისუფლებაერთობლივი შემოსავალი, გამოქვითვები და ზარალი;
 18. შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან (დივიდენდის, პროცენტის, როიალტის, არარეზიდენტების ), გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი;
 19. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები, სხვა შემოსავლები;
 20. დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ-ის დარიცხვა, ჩათვლა, შეღავათები, სპეციალური დებულებები და უკუდაბეგვრის დღგ);
 21. არარეზიდენტებთან დაკავშირებული გადასახადის სახეები;
 22. საერთაშორისო დაბეგვრა : უცხოეთში გადახდილი გადასახადების ჩათვლა და ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებები;
 23. კონტროლირებადი ოპერაციები (ოფშორები);
 24. საგადასახადო წელი, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები;
 25. გამონაკლისი შემთხვევები დარიცხვის მეთოდისას ხარჯებისაღიარების კუთხით (ფიზიკურ პირზე და არარეზიდენტზე გადახდილი თანხები);
 26. ქონების გადასახადი;
 27. თანამფლობელობა, ამხანაგობა, ამხანაგობის დეკლარირების წესი;
 28. ემოსავლები და გამოქვითვები გრძელვადიანი კონტრაქტის დროს;
 29. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის წესები და მეთოდები (ფიფო, საშუალო შეწონილი, ინდივიდუალური) ;
 30. აქტივების ღირებულება;
 31. სპეციალური წესები (მოგების ან ზარალის აუღიარებლობა, ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია, წილის სანაცვლოდ აქტივების შეტანა);
 32. აქციზის შინაარსი, აქციზის გადამხდელები, დაბეგვრის ობიექტი;
 33. დასაბეგრი ოპერაცია და დრო, იმპორტი, ექსპორტი, აქციზის განაკვეთები, გადახდის წესი და დეკლარირება;
 34. აქციზური მარკები, არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირება, აქციზისაგან გათავისუფლება;
 35. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები/საგადასახადო კონტროლი;
 36. საგადასახადო  გირავნობა/იპოთეკა, ყადაღა, ყადაღა დადებულის რეალიზება, ინკასო, მესამე პირზე გადახდევინება, ნაღდი ფულის ამოღება, საბანკო ოპერაციების შეჩერება;
 37. საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, თავდებობა, საბანკო გარანტია;
 38. საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა;
 39. საგადასახადო შემოწმება;
 40. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა / საგადასახადო დავა ;
 41. საგადასახადო შეთანხება, საგადასახადო დავა;
 42. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები.
 43. საპენსიო შენატანები;

თითოოეულ ლექციაზე პრაქტიკული დავალებები და ამოცანების განხილვა

10%-იანი ფასდაკლება მოქმედებს  ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი მსმენელის შემთხვევაში.

დამატებითი შეკითხვებით მოგვმართეთ ტელ: (032)2120595, 599 25 47 13, ფოსტა aaf.capital@yahoo.com

რეგისტრაცია დაწყებულია რეგისტრაცია