სემინარები “მსს ფასს – ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი დებულებები”

სემინარებზე განიხილება ფასს ფონდის მიერ შემუშავებული ერთიანი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი – მსს ფასს, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მსს ფასს წარმოადგენს ძირითად სააღრიცხვო მეთოდოლოგიას საქართველოში. მისი გამოყენება ნებადართულია მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის.

ერთ სემინარზე დასწრების ღირებულებაა 25 ლარი, ხანგრძლივობა 2 სთ.

სემინარები დაიწყება 5 თებერვლიდან და გაგრძელდება 25 მარტამდე

სემინარის ჩატარების დღეები ორშაბათი, ოთხშაბათი

სურვილის შემთხვევაში გაიცემა სემინარზე დასწრების მოწმობა კონკრეტული თემის მითითებით

სემინარები ტარდება მისამართზე: ვაჟა-ფშაველას 41, მე-5 სართული

სემინარზე  რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13, ან მეილზე aaf.capital@yahoo.com

სემინარების ჩატარების განრიგი:

05.02., 10.02., 12.02. 1-ლი, მე-2 და მე-3 სემინარი

1-ლი განყოფილება. მცირე და საშუალო საწარმოები

მე-2 განყოფილება. კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები

(გიორგი ცერცვაძე)

 

 

17.02. – მე-4 სემინარი

21-ე განყოფილება. ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

30-ე განყოფილება. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

(გიორგი ცერცვაძე)

 

19.02., 24.02. – მე5 და მე-6 სემინარი

მე-13 განყოფილება. მარაგები

(გიორგი ცერცვაძე)

 

26.02. – მე-7 სემინარი 

23-ე განყოფილება. ამონაგები

(ნიკოლოზ ედიბერიძე)

 

02.03. – მე-8 სემინარი

მე-17 განყოფილება. ძირითადი საშუალებები

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

04.03. – მე-9 სემინარი

მე-16 განყოფილება. საინვესტიციო ქონება

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

09.03. – მე-10 სემინარი 

მე-18 განყოფილება. არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

11.03. – მე-11 სემინარი

27-ე განყოფილება. აქტივების გაუფასურება

25-ე განყოფილება. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

16.03. – მე-12 სემინარი

მე-11 განყოფილება. ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები

(ზვიად გიორხელიძე)

 

18.03. – მე-13 სემინარი 

მე-20 განყოფილება. იჯარა

(გიორგი ცერცვაძე)

 

23.03. – მე-14 სემინარი

34-ე განყოფილება. სპეციალიზებული საქმიანობა

(ლევან ასანიძე)

 

25.03. – მე-15 სემინარი 

24-ე განყოფილება. სახელმწიფო გრანტები

28-ე განყოფილება. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

(გიორგი ცერცვაძე)