სემინარები “მსს ფასს – ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი დებულებები”

ტრენინგზე განიხილება ფასს ფონდის მიერ შემუშავებული ერთიანი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი – მსს ფასს, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მსს ფასს წარმოადგენს ძირითად სააღრიცხვო მეთოდოლოგიას საქართველოში. მისი გამოყენება ნებადართულია მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის.

ტრენინგის ხანგრძლივობა 2 სთ.

ტრენინგები იწყება 1 თებერვლიდან, 2023 წლის

ჩატარების დღეები ორშაბათი, ოთხშაბათი

კურსის ბოლოს ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდა

სემინარების სრული ღირებულებაა 450 ლარი,

გამოცდის ღირებულება 50 ლარი

სემინარები ტარდება ონლაინ, პროგრამა Zoom-ის გამოყენებით

სასწავლო მასალა და სემინარების ჩანაწერები გადმოგეგზავნებათ მეილზე

სემინარზე  რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13, ან მეილზე aaf.capital@yahoo.com

სილაბუსი:

1-ლი, მე-2 და მე-3 შეხვედრა

         1-ლი განყოფილება. მცირე და საშუალო საწარმოები

         მე-2 განყოფილება. კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები

                                                                                  ატარებს              გიორგი ცერცვაძე

 

მე-4 შეხვედრა

           21-ე განყოფილება. ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

          30-ე განყოფილება. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

ატარებს      გიორგი ცერცვაძე

 

მე5 და მე-6 შეხვედრა

           მე-13 განყოფილება. მარაგები

ატარებს                გიორგი ცერცვაძე

 

მე-7 შეხვედრა

        23-ე განყოფილება. ამონაგები

ატარებს                  ნიკოლოზ ედიბერიძე

 

მე-8 შეხვედრა

         მე-17 განყოფილება. ძირითადი საშუალებები

ატარებს                         ფრიდონ ალშიბაია

 

 მე-9 შეხვედრა

                                     მე-16 განყოფილება. საინვესტიციო ქონება

ატარებს                               ფრიდონ ალშიბაია

მე-10 შესხვედრა

                                  მე-18 განყოფილება. არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა

    ატარებს          ფრიდონ ალშიბაია

მე-11 შეხვედრა

                                27-ე განყოფილება. აქტივების გაუფასურება

                                25-ე განყოფილება. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

ატარებს    ფრიდონ ალშიბაია

მე-12 შეხვედრა

                              მე-11 განყოფილება. ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები

                                                                         ატარებს                    ზვიად გიორხელიძე

მე-13 შეხვედრა

                                       მე-20 განყოფილება. იჯარა

ატარებს    გიორგი ცერცვაძე

 

მე-14 შეხვედრა

                                         34-ე განყოფილება. სპეციალიზებული საქმიანობა

ატარებს ლევან ასანიძე

 

მე-15 სემინარი 

24-ე განყოფილება. სახელმწიფო გრანტები

28-ე განყოფილება. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

(გიორგი ცერცვაძე)