სემინარი “კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შედგენის ძირითადი პრინციპები”

სემინარის ჩატარების დღეები: 30, 31 ივლისი ,

დასაწყისი 19:00 სთ.

სემინარზე დასწრების ღირებულება 250 ლარი

ერთი ორგანიზაციიდან 2 ან მეტი დამსწრის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 10% ფასდაკლება

რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

ტელ: 599 25 47 13 , 2 12 05 95

სემინარზე განიხილება შემდეგი სტანდარტები:

 

ფასს 10 “კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება”

ფასს 3 “საწარმოთა გაერთიანება”

ბასს 27   „ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება“

ბასს 28  „ინვესტიციები მეკავშირე და ერთობლივ საწარმოებში“

ფასს 11  „ერთობლივი საქმიანობა“

ფასს 12  ” განმარტებითი შენიშვნები სხვა საწარმოებში მონაწილეების შესახებ“

 

შინაარსი

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში და ერთობლივ საქმიანობაში
ინვესტიციები შვილობილ საწარმოებში
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა
კონსოლიდირებული ფინ. ანგარიშგების შედგენის პროცედურები
კონსოლიდირებული მოგება/ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგების წარდგენა
სამართლიანი ღირებულებების კორექტირება

კუსრსის დასრულების შემდგომ თქვენ გეცოდინებათ:
თუ როგორ უნდა ასახოს ინვესტორმა ინვესტიცია ფინანსურ ანგარიშგებაში;
განსაზღვროთ გავლენის დონეები;
გაიგებთ თუ რას ნიშნავს მნიშვნელოვანი გავლენა;
წილობრივი მეთოდის არსს;
ერთობლივი საქმიანობა, ერთობლივი კონტროლი, ერთობლივი ოპერაცია, ერთობლივი საწარმო;
ერთობლივი საქმიანობის მონაწილე მხარეთა ფინანსური ანგარიშგება;
მშობელი საწარმო, შვილობილი საწარმო, საწარმოთა ჯგუფი;
კონტროლი;
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა;
კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების (ბალანსის) შედგენის პროცედურები;
არამაკონტროლებელი წილი;
შიდაჯგუფური ვაჭრობა და არარეალიზებული მოგება;
გრძელვადიანი აქტივების შიდა ჯგუფური გაყიდვა;
შვილობილი კომპანისს შესყიდვა მიმდინარე პერიოდში;
კონსლოდირებული მოგება/ზარალისა და სხვა სრული შემოსავლის ანგარიშგების წარდგენა;
სამართლიანი ღირებულებების კორექტირება;

სემინარს უძღვება აუდიტური კონცერნი "ცოდნისას" აუდიტორი ზვიად გიორხელიძე