“ააფ–კაპიტალის” სტაჟიორების სია

სტაჟირება წარმატებული გამოდგა. მათ აითვისეს ყველა ის უნარი და შესაძლებლობა, რაც აუცილებელია დამწყები ბუღალტერისათვის, თავისუფლად ფლობენ საბუღალტრო პროგრამა “ინფო–ბუღალტერს”. მათთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ამ პროგრამაში ნებისმიერი საბუღალტრო ოპერაციის განხორციელება. ისწავლეს პირველადი დოკუმენტაციის შექმნა და დამუშავება: სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშ–ფაქტურა, ინვოისი, სალაროს შემოსავალ–გასავლის ორდერები და ა.შ. შეეხნენ სავალუტო ოპერაციებს, რეალიზაცია, იმპორტი, ექსპორტი და ა.შ. სრულყოფილად შეისწავლეს საგადასახადო დეკლარაციების შევსება, აგრეთვე წლიური დეკლარაციები (მოგება, ქონება). წლიური ფინანსური ანგარიშგების ფორმების შევსება (ბალანსი, მოგება–ზარალი, ფულადი ნაკადების ანგარიშგება, კაპიტალის მოძრაობა). გაერკვნენ გადავადებული მოგების გადასახადისა და გადავადებული საგადასახადო აქტივის არსში. ერთი სიტყვით სტაჟირების პროგრამის მიზანი ლექციებზე მიღებული ცოდნის თავმოყრა, დახვეწა და სრულყოფა მომხდარიყო წარმატებულად განხორციელდა. სასწავლო ცენტრის სტაჟირება გავლილებს მიეცემათ უპირატესობა დასაქმებაში. სასწავლო ცენტრი გასცემს ცნობას (სარეკომენდაციო წერილს), მომავალში დასაქმებაში ხელშეწყობისათვის.

სტაჟირება გაიარეს

2015 წლის ოქტომბერ–ნოემბერი

ია ბერიკაშვილი  facebook

დალი გოგობერიშვილი facebook

 

 მარტის თვეში დალი გოგობერიშვილი დასაქმდა ჩვენი დახმარებით ბუღალტრის დამხმარედ შპს “თაბუკა”–ში , ვუსურვებთ წარმატებებს.

2015 წლის დეკემბრიდან 2016 წლის იანვრის ჩათვლით,

facebook

ანა შანშიაშვილი

 

2016 წელი  მარტი–აპრილი

თამთა ბერიაშვილი

შორენა ნოზაძე

მაკა მეჭურჭლიშვილი

ირმა ტყემალაძე

2016 წელი აპრილი–მაისი

მარიამ მუმლაძე

2016 წლის აგვისტო

გოჩა ოსეფოვი – შპს “ლევარიკიტი”, სტაჟიორი მოლარე–ოპერატორი

სექტემბრიდან დასაქმდა ამავე კომპანიაში

 

2016 სექტემბრიდან

მარიამ გულაშვილი – აუდიტორი კონცერცნი “ცოდნისა” (ერთ–ერთ დამკვეთ ფირმაში)

 

2017 წელი

დიანა ტაბაღუა

თამუნა სხირტლაძე

სალომე გაბრიჩიძე

ნინო გიქოშვილი

სალომე მაჭავარიანი