ტრენინგი “მსს ფასს – ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი დებულებები”

ტრენინგზე განიხილება ფასს ფონდის მიერ შემუშავებული ერთიანი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი – მსს ფასს, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მსს ფასს წარმოადგენს ძირითად სააღრიცხვო მეთოდოლოგიას საქართველოში. მისი გამოყენება ნებადართულია მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის.

ლექციებს უძღვებიან აუდიტური კონცერნი “ცოდნისას” მმართველი პარტნიორები და აუდიტორები

 

ტრენინგები იწყება 17 ივნისიდან

ჩატარების დღეები ორშაბათი, ოთხშაბათი

კურსის ბოლოს ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდა

ტრენინგის ღირებულებაა 375ლარი,

გამოცდის ღირებულება 50 ლარი

ტრენინგი ტარდება ონლაინ, პროგრამა Zoom-ის გამოყენებით

სასწავლო მასალა და ტრენინგის ვიდეო ჩანაწერები გადმოგეგზავნებათ მეილზე

ტრენინგზე  რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13, ან მეილზე aaf.capital@yahoo.com

ტრენიგზე განხილული საკითხები:

 • მცირე და საშუალო საწარმოები;
 • კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები ;
 • ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები;
 • მარაგები;
 • საინვესტიციო ქონება;
 • ძირითადი საშუალებები ;
 • არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა ;
 • იჯარა;
 • ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები;
 • ამონაგები;
 • სახელმწიფო გრანტები;
 • ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები;
 • აქტივების გაუფასურება;
 • დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები;
 • ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში;
 • სპეციალიზებული საქმიანობა (სოფლის მეურნეობა) ;

შეხვედრების რაოდენობა 15

ტრენინგის ჩატარების განრიგი:

17.06, 22.06, 24.06. 1-ლი, მე-2 და მე-3 ტრენინგი

1-ლი განყოფილება. მცირე და საშუალო საწარმოები

მე-2 განყოფილება. კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები

(გიორგი ცერცვაძე)

 

 

29.06. – მე-4 ტრენინგი

21-ე განყოფილება. ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

30-ე განყოფილება. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

(გიორგი ცერცვაძე)

 

01.07. , 06.07. – მე5 და მე-6 ტრენინგი

მე-13 განყოფილება. მარაგები

(გიორგი ცერცვაძე)

 

08.07. – მე-7 ტრენინგი 

23-ე განყოფილება. ამონაგები

(ნიკოლოზ ედიბერიძე)

 

13.07. – მე-8 ტრენინგი

მე-17 განყოფილება. ძირითადი საშუალებები

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

15.07. – მე-9 ტრენინგი

მე-16 განყოფილება. საინვესტიციო ქონება

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

20.07. – მე-10 ტრენინგი

მე-18 განყოფილება. არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

22.07. – მე-11 ტრენინგი

27-ე განყოფილება. აქტივების გაუფასურება

25-ე განყოფილება. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

(ფრიდონ ალშიბაია)

 

27.07. – მე-12 ტრენინგი

მე-11 განყოფილება. ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები

(ზვიად გიორხელიძე)

 

29.07. – მე-13 ტრენინგი 

მე-20 განყოფილება. იჯარა

(გიორგი ცერცვაძე)

 

01.08. – მე-14 ტრენინგი

34-ე განყოფილება. სპეციალიზებული საქმიანობა

(ლევან ასანიძე)

 

06.08. – მე-15 ტრენინგი

24-ე განყოფილება. სახელმწიფო გრანტები

28-ე განყოფილება. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

(გიორგი ცერცვაძე)

 

ტრენინგის დასეულების შემდეგ ტარდება გამოცდა. 60% ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი მსმენელის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 10% ფასდაკლება.

ტრენინგზე რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

დამატებითი ინფორმაცია ტელ: 59 9 25 47 13, 2 12 05 95

ტრენინგი ჩატარდება მისამართზე: ვაჟა-ფშაველას 41, მე-5 სართული