ტრენინგი “მსს ფასს – ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი დებულებები”

ტრენინგზე განიხილება ფასს ფონდის მიერ შემუშავებული ერთიანი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი – მსს ფასს, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მსს ფასს წარმოადგენს ძირითად სააღრიცხვო მეთოდოლოგიას საქართველოში. მისი გამოყენება ნებადართულია მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის.

ლექციებს უძღვებიან აუდიტური კონცერნი “ცოდნისას” მმართველი პარტნიორები: გიორგი ცერცვაძე, ფრიდონ ალშიბაია

საკითხები:

 • მცირე და საშუალო საწარმოები;
 • კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები ;
 • ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები;
 • მარაგები;
 • საინვესტიციო ქონება;
 • ძირითადი საშუალებები ;
 • არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა ;
 • იჯარა;
 • ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები;
 • ამონაგები;
 • სახელმწიფო გრანტები;
 • ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები;
 • აქტივების გაუფასურება;
 • დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები;
 • ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში;
 • სპეციალიზებული საქმიანობა (სოფლის მეურნეობა) ;

 

ლექციების რაოდენობა 15;

ჩატარების დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი (19:00 სთ.)

ტრენინგის დაწყება: 5 თებერვალი

ტრენინგის დასეულების შემდეგ ტარდება გამოცდა. 60% ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

ტრენინგის ღირებულება 375 ლარი

ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი მსმენელის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 10% ფასდაკლება.

ტრენინგზე რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

დამატებითი ინფორმაცია ტელ: 59 9 25 47 13, 2 12 05 95

ტრენინგი ჩატარდება მისამართზე: ვაჟა-ფშაველას 41, მე-5 სართული