ტრენინგი “მსს ფასს – ფინანსური აღრიცხვის ძირითადი დებულებები”

ტრენინგზე განიხილება ფასს ფონდის მიერ შემუშავებული ერთიანი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი – მსს ფასს, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის. მსს ფასს წარმოადგენს ძირითად სააღრიცხვო მეთოდოლოგიას საქართველოში. მისი გამოყენება ნებადართულია მე-2, მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებისათვის.

ლექციებს უძღვებიან აუდიტური კონცერნი “ცოდნისას” მმართველი პარტნიორები და აუდიტორები

ტრენინგი ტარდება ონლაინში Zoom-ში

კურსის ბოლოს ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდა

ტრენინგის ღირებულებაა 450 ლარი,

გამოცდის ღირებულება 50 ლარი

ტრენინგზე  რეგისტრაცია

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13, ან მეილზე aaf.capital@yahoo.com

ტრენიგზე განხილული საკითხები:

 • მცირე და საშუალო საწარმოები;
 • კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები ;
 • ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები;
 • მარაგები;
 • საინვესტიციო ქონება;
 • ძირითადი საშუალებები ;
 • არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა ;
 • იჯარა;
 • ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები;
 • ამონაგები;
 • სახელმწიფო გრანტები;
 • ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები;
 • აქტივების გაუფასურება;
 • დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები;
 • ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში;
 • სპეციალიზებული საქმიანობა (სოფლის მეურნეობა) ;

შეხვედრების რაოდენობა 15

1-ლი განყოფილება. მცირე და საშუალო საწარმოები

მე-2 განყოფილება. კონცეფციები და ძირითადი პრინციპები

(გიორგი ცერცვაძე)

21-ე განყოფილება. ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

30-ე განყოფილება. ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში

(გიორგი ცერცვაძე)

 

მე-13 განყოფილება. მარაგები

(გიორგი ცერცვაძე)

 23-ე განყოფილება. ამონაგები

(ნიკოლოზ ედიბერიძე)

 

მე-17 განყოფილება. ძირითადი საშუალებები

(ფრიდონ ალშიბაია)

მე-16 განყოფილება. საინვესტიციო ქონება

(ფრიდონ ალშიბაია)

მე-18 განყოფილება. არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა

(ფრიდონ ალშიბაია)

27-ე განყოფილება. აქტივების გაუფასურება

25-ე განყოფილება. ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებული დანახარჯები

(ფრიდონ ალშიბაია)

მე-11 განყოფილება. ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები

(ზვიად გიორხელიძე)

მე-20 განყოფილება. იჯარა

(გიორგი ცერცვაძე)

34-ე განყოფილება. სპეციალიზებული საქმიანობა

(ლევან ასანიძე)

24-ე განყოფილება. სახელმწიფო გრანტები

28-ე განყოფილება. დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები

(გიორგი ცერცვაძე)

ტრენინგის დასეულების შემდეგ ტარდება გამოცდა. 60% ბარიერის გადალახვის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი მსმენელის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 10% ფასდაკლება.

ტრენინგზე რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

დამატებითი ინფორმაცია ტელ: 59 9 25 47 13, 2 12 05 95