AAFC-7 “ფინანსური ანალიზი და მოდელირება Ms excel_ის გამოყენებით”

სატრერინგო კურსის ძირითადი მიმართულებაა პროექტის ფინანსური სცენარის აგება, მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა,   ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა, ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნა, რთულ ფორმულებთან მუშაობა, დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავება და მათზე მოქმედებების განხორციელება, მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირება, დინამიური ცხრილები და დეშბორდები, ფინანსური მონაცემების ანალიზი და საინვესტიციო პროექტების შეფასება.

                  

მიზნობრივი ჯგუფი:

სემინარი განკუთვნილია ფინანსებში მომუშავე პროფესიონალებისათვის, ბუღალტრებისასთვის, გაყიდვების მენეჯერებისათვის და  ფინანსური  პროექტების შეფასებაზე პასუხისმგებელი პირებისათვის.   

ლექციებს უძღვება ნინო ოღაძე მოქმედი ფინანსური მენეჯერი, ექსელის სერტიფიცირებული Ms Office Specialist Expert ოფიციალური  სერტიფიკატის მფლობელი.

 ლექციებზე განიხილება უამრავი პრაქტიკული ამოცანა.

შეხვედრების რაოდენობა:  8

ღირებულება : 400 ლარი 

დაწყება : 8 თებერვალი

ლექცია ტარდება  შაბათობით, 10:00 სთ.-ზე

რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

საკითხების ჩამონათვალი:               

 1. AND & OR & NOT  function, Cell Refferences (დიდი მონაცემთა ბაზების დასამუშავებლად, მაგალითად გამოცდა ჩააბარა თუ ჩაიჭრა,   კრედიტორულ დავალიანების გადახდას შეძლებს თუ ვერ შეძლებს)
 2. ლოგიკური ფუნქცია IF, ორმაგი IF, ფუნქცია IF  AND & OR & NOT  function  სინთეზში.  მაგალითად, კომპანიის მენეჯერები მუშაობენ ბონუს სისტემაზე. დიდი მონაცემთა ბაზების დროს, სასურველი დაქირავებულის სახელფასო სარგოს დაანგარიშება, კომპანიის  საქმიანობის შედეგების ასახვა, მოგებაა  თუ ზარალი, დღგ_ს გასაანგარიშბელ ბაზაში ოპერაცია იბეგრება თუ არ იბეგრება გადასახადით  და  ასე შემდეგ
 3. მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან: (Vlookup; Hlookup; Loocop; match; index,column,row ), ამ ფორმულის საშუალებით შესაძლებელია მონაცემთა ავტომატური შევსება, განახლება, მონაცემების შედარება. იდეალურია შემოსავლების სამსახურის გვერდზე ატვირთული ინფორმაციის შედარებისას ნებისმიერ  ბუღალტრლ პროგრამაში არსებულ მონაცემებთან. დიდი მოცულობის მქონე ბაზებში სასურველი მონაცემის მოძებნის  და  შედარებისას
 4. მათემატიკური ფუნქციები (Sumif; Sumifs; Power, Round,roundup;rounddown;producte. mod; rand; randbeetwin)  იდეალურია დიდ მონაცემთა   ბაზებთან     ერთნაირი არგუმენტის  ცვლადის  ჯამის  დასათვლელად
 5. სტატისტიკური ფუნქციები:  (Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber; larg, smoll ; averageif. ; averageifs). რაოდენობრი  გამოსახვა  მონაცემების, იდეალურია  განაცემთა  ინფომაციაში  დიდ ბაზებთან მუშაობისას   განაცემთა  ტიპის რაოდენობრივი იდენთიფიკაციისათვის
 6. ფინანსურ ფუნქციების: (PMT; PPMT; NPER: PV; FV) შესწავლა. სასესხო ვალდებულებებზე დარიცხული % დათვლა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება. დისკონტირებული ფულადი ნაკადების გამოთვლა, ანუიტეტისა და პერპეტუიტეტის დათვლა. ერთი  და  იგივე სასესხო ვალდებულებებზე წარმოშობილი % ხარჯების შედარება.   ეს  ფორმულები ასევე  კარგია ლიზინგის ანალიზის დროს
 7. ტექსტური ფუნქციები:  (len; left; right; mid; upper; proper; lower; find; concatenate; code; char; replace; subtitute; search).   ტექსტური მონაცემების დაშლა, შეერთება
 8. პირობითი ფორმატირება
 9. შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე
 10. დამოკიდებულებათა მიდევნება
 11. დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი
 12. მონაცემების კონსოლიდაცია
 13. პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები
 14. ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები
 15. What if? – ანალიზი – მონაცემთა ცხრილების გამოყენება
 16. სცენარების ანალიზი მოდელში (მაგ, სხვადასხვა შემოსავლებისა და ხარჯების პირობებში როგორ შეიცვლება ჩვენთვის სასურველი მოგება)
 17. მოდელში სენსიტიურობის ანალიზის ელემენტის შეტანა-მოგების მაქსიმიზაცია შეზღუდული რესურსების პირობებში. (მაგ, რა  რაოდენობის პროდუქცია უნდა ვაწარმოოთ, როდესაც გვაქვს შეზღუდული რესურსი, რათა მივიღოთ მაქსიმალური მოგება)
 18. ხარჯი-მოცულობა-მოგება (CVP) ანალიზი
 19. ნულოვანი მოგების Break Even Analysis  ანალიზი
 20. გაყიდვების სტატისტიკა, სტატისტიკური ცხრილების აწყობა, დიაგრამების აგება,    გაყიდული პროდუქციის რაოდენობრივ-თანხობრივი ანალიზი დიაგრამების მიხედვით
 21. ზღვრული მოგების ანალიზი დიაგრამების მიხედვით
 22. საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება : ARR, NPV, IRR წესების მეშვეობით.
 23. მოცემული ბალანსის მიხედვით საბრუნავი კაპიტალის, ლიკვიდობის, დებიტორული დავალიანების ამოღების, კრედიტორული დავალიანების დაფარვისა და მარაგის ბრუნვის კოეფიციენტების განსაზღვრა, სასესხო ვალდებულებებისა და ლევერიჯის კოეფიციენტების განსაზღვა.
 24. დუპონის სქემის აგება და მისი ანალიზი
 25. ფინანსური ცხრილების: ბალანსის, მოგება-ზარალისა და ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისის შედგება და  ურთიერთკავშირის განსაზღვა
 26. Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები) (ამ უნიკალური ცხრილების მეშვეობით შესაძლებელია   საქმიანობის სახეების მიხედვით, ფილიალების მიხედვით  გაყიდვების ანალიზი  დიდი პერიოდის ვადაში სასურველი პერიოდის ანალიზი,    ბანკის ამონაწერიდან ხარჯებისა და შემოსავლების დახარისხება ფულადი ნაკადის მოძრაობის უწყისის აწყობისათვის.

 

 

 

 

 

3 comments on “AAFC-7 “ფინანსური ანალიზი და მოდელირება Ms excel_ის გამოყენებით”

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.