ჩვენი ტრენინგების კალენდარი

ლექცია – ფასს 1

14 მარტი, 19:00 სთ.

ფინანასური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით AAFC-1

დაწყება – 2 აპრილი

AAFC-4 “ფინანსური ანგარიშგების შედგენა ფასს-ით”

დაწყება – მაისში

 

AAFC-5 “საგადასახადო კოდექსი: ძირითადი გადასახადები”

– დაწყება

-დასრულება

ჩატარების დღეები: ორშაბათი

დასაწყისი: 19:00 სთ.