სიახლეები და ცვლილებები სასწავლო ცენტრი “ააფ–კაპიტალის” სასწავლო პროგრამებში

2015 წლის 1 სექტემბრიდან სასწავლო ცენტრი “ააფ–კაპიტალის” სასწავლო პროგრამებში მთელი რიგი ცვლილებები იგეგმება. ამ დრომდე იყო მხოლოდ საგნები და საგნების მიხედვით ხდებოდა მსმენელების ჩაწერა, ახლა უკვე გვექნება საფეხურები და ამის მიხედვით მოხდება მსმენელების ჩაწერა შესაბამის დონეზე:

AAFC-1  “ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით” 

ლექციების რაოდენობა: 14 (28სთ.),

ღირებულება : 210 ლარი;

დაწყება: სექტემბერი

ჩატარების დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი

დრო: საღამოს ჯგუფი და დღის ჯგუფი

ლექციებზე წაიკითხება:

 

ბასს 2: “სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები” (IAS 2. “Inventories”);

ბასს 16: “ძირითადი საშუალებები” (IAS 16. “Property, Plant and Equipment”);

ბასს 38: “არამატერიალური აქტივები” (IAS 38. “Intangible Assets”);

ბასს 21: „უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებითგამოწვეული შედეგები“ (IAS 21. “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”);

ბასს 23: “სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები” (IAS 23. “Borrowing Costs”);

AAFC-2 “საბუღალტრო ინფორმაციული ტექნოლოგიები”

ლექციების რაოდენობა: 20 ( 40სთ.),

ღირებულება : 250 ლარი;

დაწყება: სექტემბერი

ჩატარების დღეები: სხვადასხვა

დრო:სხვადასხვა

“ინფო ბუღალტრის” სრულყოფილი შესწავლა და პრაქტიკული ბუღალტერია

საკანონმდებლო ბაზა “ააფ ინფო კონსულტანტი”

AAFC-3 “ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები”

ლექციების რაოდენობა: 18 (36სთ.),

ღირებულება : 270 ლარი;

დაწყება: სექტემბრის მეორე ნახევარში

ჩატარების დღეები: პარასკევი

დრო: 19:00 სთ.

ლექციებზე წაიკითხება:

სამოქალაქო კოდექსი (სახელშეკრულებო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, გარიგებანი…); შრომის კანონთა კოდექსი; კანონი მეწარმეთა შესახებ; გადახდისუუნარობის შესახებ კანონი; და ა.შ.

AAFC-4 “წლიური ფინანსური ანგარიშგების შედგენა ფასს–ების  (IFRS) მიხედვით”

ლექციების რაოდენობა: 6 ( 12სთ.),

ღირებულება : 180 ლარი;

დაწყება: სექტემბრის მეორე ნახევარში

ჩატარების დღეები: შაბათი

დრო: 14:30 სთ.

 ლექციებზე წაიკითხება:

ბასს 1: “ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა” (IAS 1. “Presentation of Financial Statements”);

ბასს 7: “ფულადი ნაკადების ანგარიშგება” ((IAS 7. “Cash Flow Statements”);

ბასს 8: “სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები” (IAS 8. “Accounting Policies, Changes in Accountig Estimates and Errors”);

ბასს 10: “საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები” (IAS 10. “Events After the Reporting Period”);

ბასს 12: “მოგებიდან გადასახადები” (IAS 12. “Income Taxes”);

AAFC-5:”საქართველოს საგადასახადო კოდექსის სპეცკურსი)

ლექციების რაოდენობა: 6 ( 12სთ.),

ღირებულება : 180 ლარი;

დაწყება: ოქტომბრის დასაწყისში

ჩატარების დღეები: შაბათი

დრო: 14:30 სთ.

ლექციებზე წაიკითხება:

საშემოსავლო გადასახადი, დღგ, არარეზიდენტის გადასახადები, ქონების და მიწის გადასახადი, მოგების გადასახადი.

By სასწავლო ცენტრი "ააფ-კაპიტალი"

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.