ტრენინგი “მსს ფასს – ფინანსური ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული დებულებები”

ლექციების რაოდენობა: 9 ( 18სთ.),

ღირებულება : 315 ლარი;

დაწყება: 17 მაისი

დღეები: სამშაბათი, ხუთშაბათი

ლექციები ჩატარდება ონლაინში

ლექციებზე წაიკითხება:

მე-3 განყოფილება

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

მე-4 განყოფილება

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

მე-5 განყოფილება

სრული შემოსავლის ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება

მე-6 განყოფილება

საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგება და მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება

მე-7 განყოფილება

ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

მე-8 განყოფილება

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები

მე-9 განყოფილება

კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება

მე-10 განყოფილება

სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები

მე-14 განყოფილება

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში

მე-15 განყოფილება

ინვესტიციები ერთობლივ საქმიანობაში

22-ე განყოფილება

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი

29-ე განყოფილება

მოგების გადასახადი

32-ე განყოფილება

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები

33-ე განყოფილება

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები

35-ე განყოფილება

მსს ფასს-ზე გადასვლა

ლექციებს უძღვება აუდიტორი, აუდიტური კონცერნი “ცოდნისას” დამფუძნებელი

ბ–ნი გიორგი ცერცვაძე

გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად

კურსის დასრულების შემდეგ ტარდება გამოცდა, მინიმალური ბარიერის (60%) გადალახვის შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი

რეგისტრაცია https://wp.me/P2fhVW-1B

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13

By სასწავლო ცენტრი "ააფ-კაპიტალი"

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.