ბუღალტერიის შესწავლა დამწყებთათვის

სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს სასწავლო კურსს ბუღალტერიის შესწავლის მსურველთათვის. კურსში შედის თეორიული ლექციები და პრაქტიკული მეცადინეობები.

 

თეორიული კურსი შედგება 15 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ. (შუალედური ტესტირება 2), კურსის ღირებულება 280 ლარი

პრაქტიკული კურსი შედგება 20 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ. (შუალედური ტესტირება 2), კურსის ღირებულება 300 ლარი

 

თითოეული კურსის დასრულების ბოლოს ტარდება გამოცდა, თითოეულ გამოცდაზე გასვლის ღირებულება 50 ლარი, გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

 

შინაარსი:

ბუღალტერიის არსი; აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი;

ორადი ჩაწერის პრინციპი; დისკონტირების არსი;

სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;

რეალური ღირებულება, ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება, თვითღირებულება;

მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრა ფიფო, საშუალო შეწონილი, ინდივიდუალური აღრიცხვის მეთოდებით;

მატერილური მარაგების გადაფასება;

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა; ძველი ნაწილის ახლით ჩანაცვლება, ძირითადი საშუალებების გადაფასება, ცვეთის მეთოდები.

არამატერიალური აქტივები, არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია.

კრედიტით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები, განსაკუთრებული აქტივის არსი.

 

პრაქტიკულ კურსში შეისწავლება საბუღალტრო პროგრამა “ინფო ბუღალტერი”

პრაქტიკული ამოცანების რეალიზება საბუღალტრო პროგრამაში

 

კურსზე ჩაწერის მსურველები დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13, 2 12 05 95

Advertisements