ბუღალტერიის შესწავლა დამწყებთათვის

სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს სასწავლო კურსს ბუღალტერიის შესწავლის მსურველთათვის. კურსში შედის თეორიული ლექციები და პრაქტიკული მეცადინეობები.

 

თეორიული კურსი შედგება 15 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ. (შუალედური ტესტირება 2), კურსის ღირებულება 280 ლარი

პრაქტიკული კურსი შედგება 20 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ. (შუალედური ტესტირება 2), კურსის ღირებულება 300 ლარი

გადახდის გრაფიკი ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით

 

თითოეული კურსის დასრულების ბოლოს ტარდება გამოცდა, თითოეულ გამოცდაზე გასვლის ღირებულება 50 ლარი, გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

 

შინაარსი:

ბუღალტერიის არსი; აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი;

ორადი ჩაწერის პრინციპი; დისკონტირების არსი;

სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;

რეალური ღირებულება, ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება, თვითღირებულება;

მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრა ფიფო, საშუალო შეწონილი, ინდივიდუალური აღრიცხვის მეთოდებით;

მატერილური მარაგების გადაფასება;

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა; ძველი ნაწილის ახლით ჩანაცვლება, ძირითადი საშუალებების გადაფასება, ცვეთის მეთოდები.

არამატერიალური აქტივები, არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია.

კრედიტით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები, განსაკუთრებული აქტივის არსი.

 

პრაქტიკულ კურსში შეისწავლება საბუღალტრო პროგრამა “ინფო ბუღალტერი”/ ბუღალტერია-საწყობი “ფინა”

პრაქტიკული ამოცანების რეალიზება საბუღალტრო პროგრამაში

ჩვენთან ისწავლით იმას, რაც დაგჭირდებათ სამსახურში, ცოდნა საუკეთესო კაპიტალია

 

კურსზე ჩაწერის მსურველები დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13, 2 12 05 95

ან გაიარეთ რეგისტრაცია