ბუღალტერიის შესწავლა დამწყებთათვის

სასწავლო ცენტრი “ააფ-კაპიტალი” ატარებს სასწავლო კურსს ბუღალტერიის შესწავლის მსურველთათვის. კურსში შედის თეორიული ლექციები და პრაქტიკული მეცადინეობები.

მეცადინეობები ჩატარდება როგორც ონლაინ , პროგრამა ზუმის გამოყენებით, ასევე აუდიტორიაში

ჯგუფში 3-დან 5 მოსწავლემდეა

 

თეორიული კურსი შედგება 15 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ. (შუალედური ტესტირება 2), კურსის ღირებულება 300 ლარი

პრაქტიკული კურსი შედგება 20 ლექციისაგან, ლექციის ხანგრძლივობა 2 სთ. (შუალედური ტესტირება 2), კურსის ღირებულება 350 ლარი (სწავლა გრძელდება 3 თვე)

გადახდა ეტაპობრივად

თითოეული კურსის დასრულების ბოლოს ტარდება გამოცდა, თითოეულ გამოცდაზე გასვლის ღირებულება 50 ლარი, გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში გაიცემა სერტიფიკატი.

 

შინაარსი:

ბუღალტერიის არსი; აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი;

ორადი ჩაწერის პრინციპი; დისკონტირების არსი;

სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა;

რეალური ღირებულება, ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება, თვითღირებულება;

მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრა ფიფო, საშუალო შეწონილი, ინდივიდუალური აღრიცხვის მეთოდებით;

მატერილური მარაგების გადაფასება;

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა; ძველი ნაწილის ახლით ჩანაცვლება, ძირითადი საშუალებების გადაფასება, ცვეთის მეთოდები.

არამატერიალური აქტივები, არამატერიალური აქტივების ამორტიზაცია.

კრედიტით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები, განსაკუთრებული აქტივის არსი.

 

პრაქტიკულ კურსში შეისწავლება საბუღალტრო პროგრამა “ინფო ბუღალტერი”/ ბუღალტერია-საწყობი “ფინა”

პრაქტიკული ამოცანების რეალიზება საბუღალტრო პროგრამაში

გვაქვს დასაქმებაში ხელშეწყობა, ჩვენი მსმენელების დიდი უმრავლესობა დასაქმდა ჩვენს მიერ

ჩვენთან ისწავლით იმას, რაც დაგჭირდებათ სამსახურში, ცოდნა საუკეთესო კაპიტალია

 

კურსზე ჩაწერის მსურველები დაგვიკავშირდით ტელ: 599 25 47 13

ან გაიარეთ რეგისტრაცია