ფასები

AAFC-1 “ფინანსური აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით ფასს–ების მიხედვით”  – 300 ლარი;

(გამოცდის საფასური 50 ლარი);

AAFC-2 “საბუღალტრო ინფორმაციული ტექნოლოგიები” – 300 ლარი  (ინდივიდუალური – 500 ლარი);

(გამოცდის საფასური 50 ლარი);

AAFC-3 “ბიზნესის სამართლებრივი საფუძვლები” – 270 ლარი;

(გამოცდის საფასური 50 ლარი )

AAFC-4 “წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს–ების მიხედვით” – 420 ლარი

(გამოცდის საფასური 50 ლარი );

AAFC-5  “საქართველოს საგადასახდო კოდექსი: ძირითადი გადასახადები” – 360 ლარი,

(გამოცდის საფასური 50 ლარი )

AAFC- 6 “საქართველოს საგადასახდო კოდექსი:  სამართალი” – 360 ლარი,

(გამოცდის საფასური 50 ლარი )

გამოცდის წარუმატებელი ჩაბარების შემთხვევაში შესაძლებელია განმეორებით გამოცდაზე გასვლა იმავე ოდენობის თანხის გადახდის შემდეგ.

“ფინანსური ანგარიშგების შედგენა” პრაქტიკული მეცადინეობა  – (3 გაკვეთილი, 10 სთ.) 180 ლარი;

“ინფო ბუღალტერის” შესწავლა  – 10 გაკვეთილი 150 ლარი;

“საოფისე პროგრამა ექსელის” სპეცკურსი – 5 გაკვეთილი (2 საათიანი) 150 ლარი;

სტაჟირების 2 თვიანი პროგრამა  (კვირაში 2 დღე)  – 300 ლარი

სტაჟირების 2 თვიანი პროგრამა  (კვირაში 3 დღე)  – 400 ლარი

კონსულტაციები “ინფო ბუღალტერში” 1 სთ. – 40 ლარი

საბუღალტრო პროგრამა “ინფო ბუღალტერი” სასწავლო ცენტრის მსმენელებისათვის მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით.

საფასურის გადახდა ხორციელდება წინასწარ.